Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van:
Noldus Keukenmontage gevestigd aan de Anna Paulownastraat 7 te Zwijndrecht

Op alle verkopen en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN NOLDUS KEUKENMONTAGE

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Noldus Keukenmontage en opdrachtgever/koper, waaronder alle offertes van en overeenkomsten met Noldus Keukenmontage.

Artikel 2: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.’aflevering’: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de koper.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst
De door Noldus keukenmontage gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende veertien dagen na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat door Noldus keukenmontage de opdracht schriftelijk is aanvaard, dan wel door haar een aanvang is gemaakt met uitvoering aan de geoffreerde werkzaamheden.

Artikel 4: Aflevering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering franco bij opdrachtgever/koper. Wanneer, er bij niet-consumenten als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

Artikel 5: Prijsverhoging
5.1 
     Indien  Noldus keukenmontage met de opdrachtgever/koper een bepaalde prijs/honorarium overeenkomt, is Noldus keukenmontage niettemin gerechtigd tot verhoging daarvan. Noldus keukenmontage mag stijgingen in de loonkosten, van materiaalprijzen en andere prijzen en kosten  en  een ongunstige  wijziging in de valutakoers doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever/koper het recht de overeenkomst  te ontbinden.  Wanneer de opdracht uitsluitend betrekking heeft op te verrichten diensten zal een dergelijke verhoging slechts in rekening kunnen  worden gebracht als deze aan opdrachtgever/koper vóór de ingangsdatum is medegedeeld.
5.2       Indien de opdrachtgever/koper een consument is en indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever/koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 6: Afnameverplichting
De  opdrachtgever/koper is verplicht de door Noldus keukenmontage verkochte c.q. geproduceerde zaken af te nemen op een moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de opdrachtgever/koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of  instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever/koper. De opdrachtgever/koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst
7.1
      Noldus keukenmontage zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Noldus keukenmontage het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.3       De opdrachtgever/koper draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Noldus keukenmontage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever/koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Noldus keukenmontage worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Noldus keukenmontage zijn verstrekt en de voor de uitvoering van de overeenkomst eventueel benodigde vergunningen niet tijdig door opdrachtgever/koper zijn verkregen, heeft Noldus keukenmontage het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever/koper in rekening te brengen.
7.4       Noldus keukenmontage is niet aansprakelijk voorschade, van welke aard ook, ontstaan doordat Noldus keukenmontage is uitgegaan van door de opdrachtgever/koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
7.5       Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Noldus keukenmontage de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever/koper de resultaten van de daaraan voorafgegane fases schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8: Technische eisen enz.
8.1
      Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Noldus keukenmontage verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, voor zover de opdrachtgever/koper bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding heeft gemaakt.
8.2       Ook alle andere technische eisen die door de opdrachtgever/koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de opdrachtgever/koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 9: Deelleveringen
Het is Noldus keukenmontage toegestaan verkochte c.q. geproduceerde zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Noldus keukenmontage bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 10: Levertijd / oplevering
10.1
    De levertijd gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst en tevens alle voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld en alle noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen enz. zijn ontvangen door Noldus keukenmontage.
10.2     Opdrachtgever/koper dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundigen) en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Noldus keukenmontage behoren en voorzieningen die nodig zijn om Noldus keukenmontage haar opdracht te laten uitvoeren, zodanig en zo tijdig worden verricht c.q. zijn getroffen, dat de uitvoering van het werk door Noldus keukenmontage daarvan geen vertraging ondervindt. Wanneer zich toch vertraging als hier bedoeld zich voordoet, is dat voor risico van opdrachtgever/koper en wordt de overeengekomen levertijd met de opgelopen vertraging verlengd en dient opdrachtgever/koper de eventuele hieruit voor Noldus keukenmontage voortvloeiende schade aan Noldus keukenmontage te vergoeden.
10.3     Het staat Noldus keukenmontage vrij het werk in gedeelten op te leveren.
10.4     Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip dat Noldus keukenmontage dat meedeelt en het werk door of namens de opdrachtgever/koper is opgenomen en goedgekeurd, dan wel de opdrachtgever/koper het werk in gebruik heeft genomen dan wel in gebruik heeft gegeven. Onder in gebruik nemen wordt mede verstaan het (door derden laten) verrichten van (installatie-)werkzaamheden in of aan wanden en plafonds, zulks in de ruimste zin des woords. Indien de opdrachtgever/koper nalaat binnen acht dagen na de voormelde mededeling het werk op te nemen of in gebruik te (doen) nemen, wordt hij geacht de goedkeuring te hebben verleend. Indien een bepaalde datum voor oplevering is overeengekomen, wordt deze na schriftelijke mededeling van Noldus keukenmontage verlengd, indien en voor zover door omstandigheden, die buiten de risicosfeer van Noldus keukenmontage liggen, stagnatie optreedt. Een dergelijke overschrijding van de oorspronkelijke levertijd geeft de opdrachtgever/koper geen enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van de zaken of diensten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
10.5     Overigens geldt dat de overeengekomen levertijd geen fatale termijn is tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever/koper Noldus keukenmontage derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11: Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Noldus keukenmontage een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 12: Wijzigingen in de te leveren zaken
Noldus keukenmontage is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaken die een verbetering betekenen

Artikel 13: Wijzigingen in de te verrichten diensten
13.1 
   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
13.2     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan  het  tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Noldus keukenmontage zal opdrachtgever/koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
13.3     Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Noldus keukenmontage de opdrachtgever/koper hierover

tevoren  inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Noldus keukenmontage daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
13.4     In afwijking van lid 3 zal  geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging  of  aanvulling  het  gevolg  is  van  omstandigheden  die  aan  haar  kunnen worden toegerekend.

Artikel 14: Verrekening van meer- en minderwerk
14.1  
              Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
In geval van besteks wijzigingen  (wijzigingen in het bestek,  het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
In geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
In de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
14.2     Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing van de werkzaamheden.
14.3     Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
14.4     Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Noldus keukenmontage op verrekening daarvan onverlet.

Artikel 15: Intellectuele eigendom
15.1     Noldus keukenmontage behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen  op  grond  van  de  Auteurswet. Noldus keukenmontage behoudt  de intellectuele eigendom voor van alle door Noldus keukenmontage verstrekte zaken of diensten, zoals tekeningen, vindingen, programmatuur, ontwerpen, offertes, vormgeving, kleuren, fabricage, materiaalkeuze, merken, rapporten, adviezen, schetsen en software etc., ook na betaling van geleverde zaken en verrichte diensten. Het is opdrachtgever/koper niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Noldus keukenmontage deze te verveelvoudigen, openbaar te maken en ter kennis van derden te brengen.
15.2     Noldus keukenmontage behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16: Beëindiging / ontbinding van de overeenkomst
16.1 
   De vorderingen van Noldus keukenmontage op de opdrachtgever/koper zijn
onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
na het sluiten van de overeenkomst aan Noldus keukenmontage ter kennis gekomen omstandigheden geven Noldus keukenmontage goede grond te vrezen dat de opdrachtgever/koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien Noldus keukenmontage Noldus keukenmontage bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Noldus keukenmontage bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Noldus keukenmontage schadevergoeding te vorderen.
16.2     Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Noldus keukenmontage zich bij de uitvoering van de  overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dienaard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van   de overeenkomst in redelijkheid van Noldus keukenmontage niet meer kan worden gevergd, is Noldus keukenmontage  bevoegd  de overeenkomst  te ontbinden, wanneer de opdrachtgever/koper geen consument is.

Artikel 17: Garantie
17.1 
   Noldus keukenmontage garandeert dat de door haar verkochte en geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na de datum van levering. Van garantie is geen sprake bij ondeskundig  gebruik of gebruik voor een ander doel dan waarvoor de zaken bestemd zijn.
17.2     Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Noldus keukenmontage verplicht binnen één maand nadat haar het gebrek is gemeld, een aanvang met het herstel te maken en vervolgens de herstelwerkzaamheden zo spoedig mogelijk af te ronden.
17.3     Noldus keukenmontage kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
17.4     Opdrachtgever/koper kan slechts vervanging of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien:
Noldus keukenmontage tot tweemaal toe een poging heeft gedaan eenzelfde gebrek  te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
17.5     De garantie vervalt indien opdrachtgever/koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
17.6     Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich later dan zes maanden na aflevering voordoen, dient de opdrachtgever/koper aan te tonen dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantietermijn.
17.7     De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud
18.1 
     De door Noldus keukenmontage geleverde zaken blijven eigendom van Noldus keukenmontage totdat de opdrachtgever/koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Noldus keukenmontage gesloten (koop-)overeenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Noldus keukenmontage verrichte of te verrichten diensten;
eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever/koper van  deze overeenkomst(en).
18.2     De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij Noldus keukenmontage anders bepaalt.
18.3     Door Noldus keukenmontage afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening wordt doorverkocht. Overigens is opdrachtgever/koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
18.4     Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever/koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever/koper bevinden, behoudt Noldus keukenmontage zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit  artikel genoemde, die Noldus keukenmontage uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Noldus keukenmontage geleverde zaken welke door de opdrachtgever/koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Noldus keukenmontage haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
18.5     Indien de opdrachtgever/koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdracht nemer/verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever/koper of derden die de zaak voor de opdrachtgever/koper houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever/koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
18.6     Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/koper verplicht Noldus keukenmontage zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
18.7     Opdrachtgever/koper verplicht zich op eerste verzoek van Noldus keukenmontage:
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
alle aanspraken van de opdrachtgever/koper op verzekeraars met betrekking tot de  onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Noldus keukenmontage op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
de vorderingen die de opdrachtgever/koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Noldus keukenmontage geleverde zaken te verpanden aan Noldus keukenmontage op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Noldus keukenmontage; op andere manier medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Noldus keukenmontage ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking  tot  de  zaken  wil  treffen  en  welke  de  opdrachtgever/koper  niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 19: Reclames met betrekking tot geleverde zaken
19.1 
    Opdrachtgever/koper dient de gekochte en geleverde zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Noldus keukenmontage heeft het recht om opdrachtgever/koper te verzoeken dat onderzoek direct na oplevering te doen in aanwezigheid van (een medewerker van) Noldus keukenmontage. Hierbij dient de opdrachtgever/koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn geleverd;
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
19.2     Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de opdrachtgever/koper  deze onmiddellijk aan Noldus keukenmontage te melden wanneer op verzoek van Noldus keukenmontage het in lid 1 vermelde onderzoek direct na oplevering heeft plaats  gevonden en anders binnen drie werkdagen na aflevering.
19.3     Niet  zichtbare  gebreken  dient  de opdrachtgever/koper binnen drie werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Noldus keukenmontage.
19.4     Ook indien de opdrachtgever/koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Noldus keukenmontage worden geretourneerd.

Artikel 20: Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden / geleverde diensten
20.1 
    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/koper binnen drie werkdagen na ontdekking doch uiterlijk binnen drie werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Noldus keukenmontage.
20.2     Als een klacht gegrond is, zal Noldus keukenmontage de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/koper kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden/dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Noldus keukenmontage slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van art. 23.
20.3     Ook indien de opdrachtgever/koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

 Artikel 21: Betaling 
21.1 
    Betaling van het factuurbedrag dient uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te  geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, op het door Noldus keukenmontage  opgegeven  bankrekeningnummer  dan  wel  contant  ten kantore  van  Noldus keukenmontage. Na het verstrijken van veertien dagen na factuurdatum is de opdrachtgever/koper in verzuim.
21.2     Wanneer betaling in termijnen is overeengekomen en/of wanneer een aanbetaling is overeengekomen dient deze betaling te geschieden binnen zeven  dagen na factuurdatum. Alsdan is de opdrachtgever/koper na het verstrijken van deze zeven dagen  in  verzuim. Noldus keukenmontage heeft dan het recht de (verdere) uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat door opdrachtgever/koper de betreffende facturen alsnog zijn voldaan. Alsdan is Noldus keukenmontage niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden.
21.3   De opdrachtgever/koper is wanneer deze geen consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW, of, wanneer deze wel consument is de wettelijke rente ex art. 6:119 BW.
21.4     In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever/koper,  zullen de verplichtingen van de opdrachtgever/koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
21.5     Door de opdrachtgever/koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever/koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
21.4     Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 22: Incassokosten
22.1 
   Indien de opdrachtgever/koper niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt,

dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever/koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de opdrachtgever/koper in geval van verzuim verschuldigd:

–           over de eerste € 2.500,00 15% (minimaal € 40,00);

–           over de volgende € 2.500,00 10%;

–           over de volgende € 5.000,00 5%;

–           over de volgende € 190.000,00 1%;

–           over het meerdere 0,5%, met een maximum van € 6.775,00.

22.2     De opdrachtgever/koper is jegens Noldus keukenmontage de door Noldus keukenmontage  gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de  opdrachtgever/koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.  Dit geldt alleen indien  Noldus keukenmontage en de opdrachtgever/koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren  en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever/koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

23: Aansprakelijkheid
23.1
    Voor gebreken in geleverde zaken geldt een garantie zoals omschreven in art.13 van deze voorwaarden.
23.2     De aansprakelijkheid van Noldus keukenmontage is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden.
23.3     Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Noldus keukenmontage of haar bedrijfsleiding.
23.4     Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 24: Overmacht
24.1 
    Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Noldus keukenmontage zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
stakingen in andere bedrijven dan die van Noldus keukenmontage;
wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Noldus keukenmontage;
een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van  de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Noldus keukenmontage afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
24.2     Noldus keukenmontage heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat haar verbintenis had moeten nakomen.
24.3     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Noldus keukenmontage opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Noldus keukenmontage niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
24.4     Indien Noldus keukenmontage bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever/koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 25: Geschillenbeslechting
25.1  
   In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen opdrachtgever/koper en Noldus keukenmontage ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank. Noldus keukenmontage blijft echter bevoegd opdrachtgever/koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het  toepasselijke internationale verdrag bijgevoegde rechter.
25.2     Wanneer de opdrachtgever/koper consument is, heeft deze het recht gedurende één maand nadat Noldus keukenmontage zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 26: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Noldus keukenmontage en de opdrachtgever/koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 27: Wijziging van de voorwaarden
Noldus keukenmontage is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Noldus keukenmontage zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever/koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de in werking zodra hem de wijziging in meegedeeld.

Algemene voorwaarden in PDF

TOP